Polityka prywatności EQUITONE

Właścicielem strony internetowej www.equitone.pl (dalej: Strona) i jej Administratorem jest CREATON Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu, adres: 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy, pod numerem KRS 0000114321, z kapitałem zakładowym w wysokości 135 900 000,00 PLN, NIP 852-20-97-221 (dalej: Administrator)

Nasza Spółka przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników Strony i bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych. Dokładamy wszelkich starań, aby wykorzystywanie i przechowywanie danych osobowych Użytkowników Strony odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.)

Zalecamy zapoznanie się z naszą Polityką prywatności przed przystąpieniem do korzystania ze Strony.

I. Środki bezpieczeństwa

1. Administrator Strony korzysta z technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa w celu zapewnienia ochrony danych osobowych Użytkowników przed zniszczeniem, zgubieniem, modyfikacją lub nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem.

2. Komunikacja między komputerami Użytkowników a serwerem Strony na czas transmisji danych osobowych jest szyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer ), a bazy danych zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych.

II. Dane osobowe

1. Nasza Strona nie służy zbieraniu danych osobowych (np. imienia i nazwiska, adresu pocztowego, numeru telefonu, adresu email), za wyjątkiem przypadków, w których Użytkownik Strony sam wyrazi na to zgodę, np. wypełniając formularz kontaktowy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy stosowne przepisy pozwalają na zbieranie danych osobowych.

2. Administrator Strony, będący administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), działa zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dba o ochronę danych osobowych Użytkowników Strony.

3. Użytkownikom Strony przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania i usuwania, i w tym celu powinni zwrócić się do Administratora w drodze elektronicznej na adres www.pl lub listownie na adres siedziby Administratora.

III Cel i sposób wykorzystywania danych osobowych

1. Dane osobowe Użytkowników Strony są wykorzystywane przez Administratora w celu kontaktu z Użytkownikami, udzielania odpowiedzi na ich zapytania oraz udostępnienia im informacji o oferowanych za pośrednictwem Strony produktach dystrybuowanych przez Administratora.

2. Nie sprzedajemy ani w inny sposób nie udostępniamy osobom trzecim danych osobowych Użytkowników bez ich zgody.

3. Zbieranie, wykorzystywanie i udostępnianie danych osobowych Użytkowników odbywa się wyłącznie w celu określonym przez Użytkowników, chyba że ujawnienie tych danych jest konieczne:

  • dla osiągnięcia celu bezpośrednio związanego z celem, w którym dane zostały pierwotnie udostępnione;
  • ze względów prawnych bądź gdy wymagają tego uprawnione organa państwowe lub sądownicze;
  • do postawienia aktu oskarżenia bądź przeprowadzenia obrony w procesie sądowym;
  • by zapobiec oszustwu lub innym nielegalnym działaniom.

IV Dane nieosobowe zbierane automatycznie

Odwiedzanie naszej Strony przez Użytkownika związane jest z możliwością automatycznego (tj. w wyniku działania urządzeń dostępowych i programów pośrednich) zbierania danych nieosobowych (np. rodzaju wykorzystywanej przeglądarki i systemu operacyjnego, adresu domeny strony witryny internetowej, z której Użytkownik przeszedł na naszą witrynę, liczby odwiedzin, średniego czasu spędzanego na stronie, oglądanych podstron). Tego typu dane wykorzystujemy i dzielimy się nimi z naszymi partnerami, aby śledzić atrakcyjność naszej Strony i dzięki nim ulepszać jej działanie oraz zawartość.

V Dane teleinformatyczne i dane o Użytkowniku

Informujemy również, że w wyniku korzystania przez Użytkownika z usług telekomunikacyjnych podczas wizyt na Stronie, automatycznie wytwarzane są dane telekomunikacyjne (np. adres IP) i dane dotyczące Użytkownika (np. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu i przebiegu każdej sesji, o usługach telekomunikacyjnych wykorzystanych do uzyskania dostępu), które mogą w niektórych przypadkach być powiązane z danymi osobowymi. Dane te będą zbierane, przetwarzane i wykorzystywane tylko o tyle, o ile jest to konieczne, i zawsze zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

VI Korzystanie z odnośników/ linków/ przekierowań do innych stron internetowych

Na Stronie mogą pojawiać się odnośniki/ linki/ przekierowania do innych stron internetowych. Strony te pozostają poza kontrolą Administratora Strony, w związku z czym Administrator nie ponosi odpowiedzialności za stosowane przez nie praktyki w zakresie polityki prywatności i ochrony danych osobowych. W przypadku woli skorzystania z zamieszczonych na Stronie odnośników zalecamy uprzednie zapoznanie się ze stosowaną przez daną stronę polityką prywatności.

VII  Zmiany w Polityce prywatności

Administrator Strony zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Polityki Prywatności w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa lub zmiany sytuacji techniczno-prawno-organizacyjnej Administratora Strony. Klienci zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie www.equitone.pl wraz ze wskazaniem na końcu Regulaminu listy zmian oraz daty wejścia w życie zmiany. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie wskazanym przez Administratora Strony, nie krótszym jednak niż 14 dni od ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim.

VIII Kontakt

Wszelkie pytania i wątpliwości w zakresie Polityki prywatności Użytkownicy mogą zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@ebmpolska.pl lub listownie na adres siedziby Administratora.

www.equitone.pl